LIFEREVO
LifeRevo คืออะไร?


LifeRevo เกิดจากการรวมกันของคำว่า Life ซึ่งแปลว่า ชีวิต มารวมกับ Revolution ที่แปลว่า การหมุนกลับ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือการปฏิวัติ ในภาษาไทยเรานำคำว่า ชีวิต มารวมกับ อภิวัฒน์ ที่แปลว่าความเจริญ มาเป็นคำว่า ชีวีภิวัฒน์ ซึ่งความหมายโดยรวมหมายถึง การตระหนักรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อความเจริญแห่งชีวิต

สัญลักษณ์และความหมาย?

       สัญลักษณ์มีลักษณะคล้ายดาวฤกษ์ในจักรวาล ส่องสว่างเป็นแสงนำทางชีวิตทุกทิวาราตรี แสงสว่างของดวงดาวไม่ได้มีไว้ให้มองเห็นโลกรอบตัวเราที่มืดมิด แต่ทำให้เราสามารถกำหนดรู้ทิศทางเพื่อจะก้าวเดินไปในความมืดโดยไม่หลงทาง ทุกท่วงทำนองและจังหวะชีวิตที่กำลังเดินไปข้างหน้า หากเราตระหนักรู้ในตัวตน เข้าใจธรรมชาติและความจริง เราก็จะค้นพบความหมายและสร้างสรรค์คุณค่าของการมีชีวิต เป็นแสงสว่างให้แก่ตัวเองได้อย่างแท้จริง ความหมายของสัญลักษณ์มีรายละเอียดดังนี้สามเหลี่ยมด้านเท่า มีลักษณะคล้ายลูกศรชี้ไปทางขวา เป็นสัญลักษณ์สากลของปุ่มเปิดการทำงานของเครื่องเล่นเทป วีดีโอ ซีดี ดีวีดี เพื่อดูภาพยนต์หรือฟังบทเพลง หมายถึง ชีวิตที่กำลังเดินทางไปข้างหน้า

สามเหลี่ยมด้านเท่าในพื้นที่วงกลม สรรพสิ่งภายใต้จักรวาลเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียว ทุกชีวิตเป็นส่วนนึงของธรรมชาติแม้ว่าจะอยู่ภายใต้ท้องฟ้าที่แตกต่างกัน เมื่อเรารักและเคารพ ธรรมชาติ ก็หมายความว่าเราเห็นคุณค่าของชีวิต

การหมุนทวนเข็มนาฬิกาและการกระพริบของสามเหลี่ยม เปรียบเสมือน จังหวะการเต้นของหัวใจและลมหายใจเข้าและออก ทุกครั้งที่มีการกระพริบของสัญลักษณ์สามเหลี่ยมจะเกิดการหมุนกงจักร หมายถึง การตระหนักรู้ในตัวตน คุณค่าและความหมายของชีวิต

       สัญลักษณ์ LifeRevo จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการตระหนักรูู้้ในตัวตนและการเข้าใจความจริงแห่งชีวิต การค้นพบหรือสร้างสรรค์ความหมายของชีวิตด้วยตัวเอง ดำเนินชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจ ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีเป้าหมายอันจะนำไปสู่การเปลีี่ยนแปลงของชีวิตระดับบุคคลเพื่อส่งผลถึงการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

การเดินทางของเรา?

2007-2010 ทดลองก้าวไปเพื่อหาเส้นทาง (Trial period - Finding the way)

       ทีมงานผู้ก่อตั้งต้องการเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน ให้มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จและความสุขในชีวิต เราเชื่อว่าแรงบันดาลใจ เป็นจุดเร่ิมต้นของการเดินทางสร้างชีวิต LifeRevo ได้เริ่มจัดตั้งและผลักดันให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างจากทุนส่วนตัว เริ่มจากการเดินทางสัมภาษณ์คนที่น่าสนใจ ชวนพรรคพวกเพื่อนฝูงที่สนใจมาจัดกิจกรรมกัน แล้วค่อยแบ่งเป็นโครงการให้เป็นเรื่องเป็นราวต่างๆดังนี้


โครงการแรก คือ โครงการสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จผ่านสื่อ online เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ชีวีภิวัฒน์ เราจึงเร่ิมต้นในสิ่งที่เราสามารถทำได้้ด้วยการสัมภาษณ์บุคคลในอาชีพต่างๆ เพื่อหาตัวอย่างเรื่องราวของการเดินทางในชีิวิต แบ่งปันคำคม เรื่องราวดีๆที่สมควรเล่าสู่กันฟังแก่สังคมผ่าน www.liferevo.org


โครงการที่ 2 คือ โครงการสัมมนาพรมฟ้าซึ่ง เราจัดกิจกรรมเชิญนักธุรกิจและผู้ประกอบการมาแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับจากเส้นทางในการเดินทางสร้างกิจการและการดำเนินชีวิตในแง่มุมต่างๆ


และโครงการที่ 3 เป็นโครงการที่เราต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นในอนาคต คือ โครงการชมรมชีวีภิวัฒน์ หรือ LifeRevo Club โดยร่วมมือกับนักเรียนนักศึกษาเพื่อเป็นเครือข่ายในการเสริมสร้างปัญญา พัฒนาจิตใจให้เยาวชนรู้คุณค่าและมีเป้าหมายในชีวิต ดำเนินชีวิตอย่างมีทิศทาง และรู้คุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งจะเสริมรากฐานทางความคิดแก่เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต2012-ปัจจุบัน

       จากการดำเนินการในช่วง 3 ปีแรก ทีมงานผู้ก่อตั้งพบว่ามนุษย์ต้องการแสวงชีวิตที่มีความหมาย ไม่ใช่ต้องการแค่ต้องการแสวงความสุขและหลีกเลี่ยงการเผชิญความทุกข์ ส่วนความสำเร็จตามค่านิยมของสังคมเป็นการเป็นเพียงการให้ความหมายรูปแบบหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นความหมายของความสุขและความสำเร็จจึงเป็นเรื่องของการให้ความหมายของแต่ละบุคคล แรงบันดาลใจเป็นส่วนสำคัญแต่ไม่ใช่สาระสำคัญทั้งหมด เราจึงทบทวนทิศทางในการดำเนินงานของเราใหม่เพื่อการเรียนรู้ที่เปิดกว้างและเป็นประโยชน์กับผู้อื่นมากขึ้น เราค้นพบว่าหากเรามีความเข้าใจความปรารถนาของเราจริงๆ ค้นพบศักยภาพในด้านต่างๆที่เรามี เข้าใจในพลังของชีวิตของเรา เราก็มีโอกาสที่จะเลือกใช้พลังนั้นไปในทางที่สร้างสรรค์ การดำเนินชีวิตอยู่กับสิ่งที่่เรารู้สึกว่ามีคุณค่าและมีความหมายต่อเราเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเบิกบานจากภายใน อันจะนำเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงและเป็นความสำเร็จโดยตัวมันเอง

 
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact